Artikel 5 Lid 1:

Vermelding van order- of plaatsingsnummer in een offerte, orderbevestiging of briefwisseling zijn slechts aanduidingen voor de binnendienst. Hieraan kan de koper geen enkel recht of aanspraak, hoegenaamd ook of in welke vorm ook, oriënteren.

Artikel 6 Lid 1:

Eventuele klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 10 dagen na plaatsing van de advertentie / tekst door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van qlik.be zijn gebracht. Niet nakoming van deze termijn doet het reclamerecht vervallen. qlik.be heeft het recht bij het niet voldoen aan de te verwachte prestaties de contractant een andere dienst aan te bieden. De contractant zal bij het niet accepteren van deze dienst geen aanspraak kunnen maken op enige restitutie.

Artikel 7 Lid 1:

Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Lid 2: Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
Lid 3: Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de afnemer / koper zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente ex artikel 1286 BW en de incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, verschuldigd.
Lid 4: Buitengerechtelijke incassokosten worden geacht 15% van de verkoopsom te bedragen,met een minimum van euro 226
Lid 5: Indien levering in gedeelten op verschillende data overeenkomen is, is qlik.be gerechtigd haar leveringsplicht op te schorten, voor zolang als de koper ingebreke blijft te betalen.
Lid 6: Iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van euro 213 .Zij zal bovendien van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele vertragingsinterest van 1,8% per maand van de vervaldatum van de factuur.
Lid 7: Aftrek of schuldvergoeding is de koper nimmer toegestaan.
Lid 8: Betaling dient te geschieden op kantoor van qlik.be of op de door qlik.be aan te wijzen bank- of girorekening.
Lid 9: qlik.be heeft het recht de dienst (tijdelijk) buitengebruik te stellen en / of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de dienst een verplichting jegens qlik.be niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. qlik.be zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen tenzij zulks in redelijkheid niet van qlik.be kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de overeenkomst eventueel verschuldigde bedragen blijft tijdens de buiten gebruikstelling onverminderd bestaan.
Lid 10: Tot heringebruikstelling kan worden overgegaan indien gebruiker binnen een door qlik.be gestelde termijn zijn verplichting is nagekomen.

Artikel 8 Lid 1:

Op telegrafische en telefonische bestellingen of orders is de ontvangst en zijn de daarvan verbonden kosten voor rekening en risico van de koper.

Artikel 9 Lid 1:
De eigendom van de verkochte en geleverde goederen gaat pas over na algehele voldoening van de door koper/afnemer aan qlik.be verschuldigde bedragen, bestaande uit het bruto factuurbedrag, verhoogd met rente en buitengerechtelijke kosten als hierboven gesteld., benevens, zo qlik.be in rechte nakoming van de koopovereenkomst vordert de wettelijke rente, de bij het vonnis geliquideerde kosten van de tenuitvoerregeling van het vonnis.

Artikel 10 Lid 1:

qlik.be is uitsluitend aansprakelijk voor de schade, direct ontstaan door opzet of grove schuld door qlik.be.
Lid 2: In geen geval strekt de aansprakelijkheid van qlik.be zich echter uit tot indirecte en gevolgschade.
Lid 3: De koper/afnemer dient qlik.be te vrijwaren voor enig regresrecht indien de risico's, die aan de overeengekomen leveranties verbonden zijn, door een verzekering gedekt zijn.

Artikel 11 Lid 1:

Ontbinding van de overeenkomst laat onverlet de verplichting het reeds geleverde/gepresteerde naar rato te vergoeden.
Lid 2: Als voor overmacht aan te merken omstandigheden gelden onder meer oorlog, werkstaking, het niet (tijdig) leveren door toeleveranciers van qlik.be, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarsten het algemeen, mislukking bij uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm ook, wijziging der invoerrechten en belastingen en sluiting der grenzen.

Artikel 12 Lid 1:

qlik.be garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de dienst. Omstandigheden die de levering van de qlik.be dienst kunnen verhinderen zijn: storingen in de verbinding met internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie - aanbieder, uitval van elektriciteit en storingen in de dienst.
Lid 2: qlik.be is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de qlik.be internet - systemen ( tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud van die systemen.

Artikel 13 Lid 1:

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter binnen het Arrondissement Rotterdam.
Lid 3: Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Gedeponeerd ter Griffie arrondissements rechtbank te Rotterdam ondernummer 01.70


Aanvullende voorwaarden voor my.qlik
Op alle met my.qlik.be te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop zijn de qlik.be voorwaarden van toepassing uitgebreid met onderstaande voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.
1)De taak van my.qlik.be is het effectief plaatsen van de opdrachtgever in het systeem qlik.be en het digitaal verspreiden van berichten, persberichten, foto’s en andere grafische elementen. qlik.be is hierbij de verdeler van de berichten. De kanalen van de distributie zijn onder andere: de media, kranten, tijdschriften, vakbladen, nieuwsbrieven, zoekmachines, qlik.be, online portaalsites, partners, journalisten, analisten.
2) qlik.be/my.qlik stelt de volgende diensten aan de klant ter beschikking:
Applicatie voor de productie van o.a. persberichten en bedrijfsnieuws , welke is terug te vinden op my.qlik.be. Gratis plaatsing van opdrachtgever op een positie in een branche en regio in het systeem van qlik.be en aanverwante sites. (elke onderneming kan slechts eenmaal per regio/branche worden geplaatst). Verspreiding berichten over diverse distributiekanalen Tevens beschikt iedere klant over een persoonlijke RSS feed waarin zijn berichten worden opgenomen. Deze feed kan de klant op zijn eigen site aanbieden en zo zijn klanten, en andere geïnteresseerden, voorzien van een eigen berichtenkanaal. Wie zelf geen berichten wil schrijven, maar wel interesse heeft in berichten van Europese ondernemingen, kan zich op qlik.be/my.qlik op de RSS feeds abonneren. De feeds kunnen worden gespecificeerd op thema en regio, waardoor via de RSS alleen berichten worden opgeroepen die voor de klant relevant zijn. Webmasters die deze content in hun website willen opnemen, gebruiken en verder verspreiden, mogen dit kosteloos en vrij van rechten doen, met vermelding van de bron van het bericht Enige voorwaarde: de tekst moet volledig, met eventuele links en grafische elementen, worden getoond. qlik.be/my.qlik garandeert de verspreiding van de berichten over diverse media, zoekmachines en verkoopskanalen. Een garantie dat de berichten door een bepaald aantal mensen worden gelezen kan qlik.be niet garanderen. Ook geeft qlik.be/my.qlik geen garantie voor de plaatsing van berichten in bepaalde media of zoekmachines, ook niet voor de plaatsing en positionering op bepaalde sites. qlik.be/my.qlik is gerechtigd om voornoemde diensten tijdelijk of blijvend te beperken of stop te zetten, als dit om redenen van openbare veiligheid, het functioneren van het netwerk, onderhoud van het netwerk, veiligheid van gegevens, verbeteren van het systeem of technisch noodzakelijk werk, nodig is. (Lees ook voorwaarden qlik.be Artikel 12 Lid1/2) Voor het gebruik van de diensten die in de portal worden aangeboden, is een internetverbinding nodig. De kosten van de verbinding worden door de klant/gebruiker zelf gedragen. Een internetverbinding valt niet onder de dienstverlening van qlik.be/my.qlik en dus ook niet onder de in dit document genoemde algemene voorwaarden.
3) Publicatie / Online positie
Bij het verspreiden van persmededelingen in de dienst persberichten gaat qlik.be/my.qlik uit van een geauthentificeerde en geregistreerde medewerker van het desbetreffende bedrijf, wiens mededelingen moeten worden verspreid, als PR-verantwoordelijke. De registratie wordt boekhoudkundig vastgelegd. Al het materiaal dat door de geauthentificeerde en geregistreerde medewerker wordt aangeleverd, wordt als ‘goedgekeurd voor publicatie’ beschouwd. De door de medewerker aangeleverde informatie wordt na onderzoek en controle 1:1 opgenomen en verspreid. De inhoud wordt niet onderzocht of ongevraagd veranderd. Wel behoudt qlik.be/my.qlik zich het recht om persmateriaal op redelijke gronde te weigeren. De klant hoeft daarover niet vooraf door qlik.be/my.qlik op de hoogte te zijn gesteld. Bij alle persfoto’s moet een auteursrechtverklaring worden vermeld. Niet toegestaan zijn: discriminerende en mensonterende uitingen, uitingen van politieke extremisten en andere extremistische organisaties, ongegronde verklaringen en beschuldigingen, in het bijzonder van eerschadende aard, ethisch en juridisch precaire informatie, het aanbieden van dubieuze- banen en bedrijfsideeën, mededelingen die privé-leven, privacy en persoonlijkheidsrechten schenden, berichten van een pornografische aard en berichten die minderjarigen in gevaar brengen, uitingen van agressie, geweld en brutaliteit, teksten zonder inhoud of informatie. De toegang tot my.qlik.be en de posities in het systeem van qlik.be en aanverwante systemen worden pas geactiveerd na betaling van het aan qlik.be/my.qlik verschuldigde bedrag.
4)Aansprakelijkheid
De klant is verantwoordelijk voor juistheid en de wettelijke gevolgen van de in het bericht staande informatie, inhoud, verwijzingen en links. Schade (zoals proceskosten, boetes enz.) die qlik.be/my.qlik oploopt door het publiceren van bedrijfsinformatie en persberichten, zal door de opdrachtgever aan qlik.be/my.qlik worden vergoed. In geen geval strekt de aansprakelijkheid van qlik.be/my.qlik zich echter uit tot indirecte en gevolgschade. De koper/afnemer dient qlik.be/my.qlik te vrijwaren voor enig regresrecht indien de risico's, die aan de overeengekomen leveranties verbonden zijn, door een verzekering gedekt zijn..
qlik.be/my.qlik is niet verplicht in te gaan op verzoeken tot het stop zetten van het verspreiden van materiaal van gebruikers. Op verzoek is qlik.be/my.qlik wel bereid om op te treden tegen uitingen van klanten tegen derden.
5) Medewerkingplicht
De opdrachtgever is verplicht zijn emailverbinding, gebruikersnaam en wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen. Bij onbevoegd gebruik van gebruikersnaam, wachtwoord of emailverbinding is de opdrachtgever verplicht dit direct schriftelijk aan qlik.be/my.qlik te melden. Het is verplicht om gebruikersnaam en wachtwoord van de dienst uitsluitend volgens de aanwijzingen van qlik.be/my.qlik te gebruiken.
6) Prijs / betalingsmogelijkheden
De klant is verplicht bij te dragen aan een correcte boekhouding, door de juiste firmanaam en volledige adres door te geven. Hij keurt nadrukkelijk de opmaak van rekeningen, aanmaningen, per post of per email als PDF-bestand goed. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor 1 jaar tenzij anders is overeengekomen. Rekeningen De rekeningen zijn onmiddellijk betaalbaar. Bij vertraging van betaling is qlik.be/my.qlik gerechtigd een rente conform artikel 1286 BW en de incassokosten bovenop de normale prijs in rekening te brengen. De kosten voor incasso via een incassobureau en kosten voor eventuele andere rechtspersonen worden gedragen door de klant. Los van deze regeling is qlik.be/my.qlik gemachtigd bij een vertraging van betaling van meer dan 2 weken, per gestuurde herinnering 10 euro in rekening te brengen. Bij vertraging van betaling van meer dan twee weken en bij insolventieverklaringen vervallen eerder afgesproken kortingen. De contractueel vastgelegde bedragen worden jaarlijks door qlik.be/my.qlik vooraf afgeschreven. qlik.be/my.qlik is gerechtigd de prijzen ten alle tijden te veranderen. De veranderingen worden zonder vertraging aan de betrokken opdrachtgevers medegedeeld. Prijsveranderingen geven de klant het recht om binnen een periode van vier weken de overeenkomst op te zeggen. De opzegging gaat van kracht aan het einde van de contractperiode. Veranderde prijzen zullen van kracht zijn op de eerstvolgende rekening na de verandering. Bezwaar maken tegen een rekening dient binnen twee weken van ontvangst schriftelijk (post of email) te worden gedaan. Als binnen deze periode geen bezwaar wordt ontvangen, wordt aangenomen dat de klant akkoord gaat met de reden en hoogte van de rekening.
7) Looptijd, opzegging
De looptijd en opzegging voor de diensten en producten hangen af van afzonderlijke contractuele gemaakte afspraken. De contracten voor het gebruik van qlik.be/myqlik hebben in principe een looptijd van twee jaar en worden aan het einde van deze periode stilzwijgend verlengd voor periode met dezelfde looptijd, tenzij het contract twee maanden voor de einddatum schriftelijk wordt opgezegd dmv een aangetekende schrijven. My.qlik.be heeft het recht om de overeenkomst met gegronde reden te beëindigen. Als gegronde reden geldt o.a. het niet aan de financiele verplichtingen voldoen, inbreuk op contractvoorwaarden en de algemene voorwaarden,.Terugstorting van reeds afgehandelde betalingen is nadrukkelijk uitgesloten.
8) Compensatie / overdracht
Weigering van betaling of een terugvordering van reeds gedane betaling is alleen mogelijk als daar een gegronde reden voor is en deze rechtmatig is vastgesteld of onderkend door qlik.be/my.qlik. De opdrachtgever mag de rechten en plichten van zijn overeenkomst met my.qlik.be alleen aan derden overdragen als dat door my.qlik.be schriftelijk is bevestigd. Terugvorderingen met ongegronde claims is niet mogelijk.
9) Gegevensbescherming
My.qlik.be is gerechtigd de gegevens van zijn contractsluitende partijen op te slaan. My.qlik.be mag deze gegevens niet doorspelen aan derden. Dit geldt niet voor onderzoeken van officieel erkende instellingen en instellingen die worden ingeschakeld bij betalingsachterstanden.. De opdrachtgever verklaart zich in overeenkomst dat my.qlik.be de naam, adresgegevens, internetadres en diensten van de onderneming opneemt op websites en portals. De gegevens op deze lijst is voor geïnteresseerden en andere klanten/zoekers te zien. qlik.be/my.qlik verplicht zich ertoe de wettelijke verordeningen omtrent gegevensbescherming in acht te nemen.
10)Slotbepalingen
Stopzetting van deze overeenkomst wordt door een aangetekende schrijven bekrachtigd minimaal 3 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst. Email gelden niet als opzeggingen. De opdrachtgever verplicht zich ertoe veranderingen van bedrijfsgegevens direct aan qlik.be/my.qlik te melden. Verklaringen die telkens naar het laatst bekende adres zijn gestuurd, worden gewoon als verzonden beschouwd, als er geen veranderingen zijn doorgegeven door de contractsluitende partij. Als een van de hierboven genoemde verordeningen niet uitvoerbaar is of niet rechtmatig heeft dat geen invloed op de geldigheid van de andere verklaringen in deze algemene voorwaarden. In plaats van de onrechtmatige en onuitvoerbare verordeningen die zijn aangenomen, zullen verordeningen gelden die juridisch daarbij het dichtste in de buurt liggen. Met het ingaan van een zakenrelatie gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van qlik.be/en aanvullende voorwaarden van my.qlik.
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Algemene Leverings en Verkoopvoorwaarden van qlik.be

Artikel 1 Lid 1:

Op alle met qlik.be te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.
Lid 2: Namens qlik.be zijn bevoegd overeenkomsten te sluiten, zij die als zodanig genoemd zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zij die door zodanig bevoegd verklaarden schriftelijk gemachtigd zijn Deze machtiging geldt slechts voor de daarin te vermelden overeenkomst.
Lid 3: Afwijkingen van deze voorwaarden en orders door vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, zijn alleen dan bindend indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele aankoop-voorwaarden binden ons niet tenzij de directie anders schriftelijk heeft te kennen gegeven.
Lid 4: De opdrachtgever is verplicht qlik.be te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats, telefoon en rekeninggegevens. Wijzigingen in deze gegevens dient opdrachtgever binnen 30 dagen (dertig) dagen schriftelijk of via de site van qlik.be aan qlik.be mede te delen.

Artikel 2 Lid 1:

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door qlik.be. Prijsaanbiedingen zijn exclusief BTW.
Lid 2: Indien de koper binnen 8 dagen na datering van de opdrachtbevestiging niet schriftelijk aan qlik.be heeft bericht dat de opdrachtbevestiging afwijkt van zijn order of opdracht wordt hij geacht met de inhoud daarvan accoord te gaan, en is de koper aan de overeenkomst gebonden.
Lid 3: Elke overeenkomst, zoals in voorgaande leden tot stand gekomen, wordt enerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper - uitsluiten te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
Lid 4: Tevens blijft qlik.be te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te verlangen, ook indien reeds andere betalingscondities waren overeengekomen. Wordt die zekerheid niet verstrekt, dan heeft qlik.be het recht de overeenkomst zonder meer en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ontbonden te verklaren.
qlik.be zal na betaling of na het invullen van een automatische incasso, de campagnes activeren. Mocht de automatische incasso worden gestorneerd heeft qlik.be alle recht de campagnes stop te zetten.

Artikel 3 Lid 1:

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het moment van de opdracht geldende prijzen.
Lid 2: Mochten zich nadien voor de uiteindelijke levering, prijsverhogingen voordoen, bij voorbeeld ten gevolge van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijziging valuta etc., dan behoudt qlik.be zich het recht voor om dit prijsverschil aan de koper door te berekenen.
Lid 3: De koper heeft echter het recht om, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, binnen 5 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de gesloten overeenkomst te annuleren en/of de verstrekte opdracht terug te nemen.
Lid 4: De annulering of het terugnemen van de opdracht dient per aangetekend schrijven plaats te vinden. Bij annulering of terugname van de opdracht is die cliënt verplicht het reeds door qlik.be gepresteerde, conform de overeengekomen prijs naar rato te vergoeden.

Artikel 4 Lid 1:

De plaatsing wordt steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding hiervan - anders dan moedwillig - geeft geen recht op schadevergoeding, annulering van de opdracht of een recht om de goederen bij ontvangst te weigeren.
Lid 2: De leveringstermijn loopt vanaf de dag, dat de verkoper de bestelling of order schriftelijk heeft bevestigd.
Lid 3: Indien de plaatsing meer dan 3 maanden wordt vertraagd, is de koper gerechtigd na ingebrekestelling van qlik.be en het toestaan van een redelijk uitstel de overeenkomst te annuleren.
Lid 4: Tenzij anders overeengekomen komen de kosten van de voor uitvoering der overeenkomst benodigde zaken voor rekening van koper.
A.koper draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering der overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in de door koper nieuw nauwkeurige of onvolledig verstrekte teksten.
B. schriftelijke bevestiging door verkoper aan koper van aan verkoper op andere wijze dan vermeld in het vorige lid, tweede zinsnede, ter kennis gekomen mededelingen van koper omtrent gewenste wijziging(en) en/of goedkeuring van tekst, wordt geacht een schriftelijke bevestiging afkomstig van koper te zijn en bindt partijen, tenzij koper binnen zeven dagen na ontvangst hiertegen bij verkoper schriftelijk bezwaar maakt.
C. indien koper, na daartoe bij aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, de in het vorige lid onder a vermelde verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is koper ingevolge het bepaalde in artikel 6:91 BW, terstond een boete verschuldigd ten bedrage van 40% der overeengekomen prijs der bestelde zaken, terwijl door het enkele verstrijken der termijn van de ingebrekestelling de overeenkomst van rechtswege is ontbonden.